പ്രമോദ് വെള്ളച്ചാൽ

അസ്സംബന്ധങ്ങളുടെ റിപ്പബ്ലിക് 
ഒരു ജനതയുടെ സമാധാനങ്ങളിൽ 
ആസിഡ് തുള്ളികൾ പോലെ 
പുതിയ നിയമങ്ങൾ കുടയുമ്പോൾ 
 
പുരയിടങ്ങളും ഹരിതാഭകളും 
കരിഞ്ഞു പോകുന്ന അടക്കിപ്പിടിച്ച നിലവിളികൾ 
കത്തുന്ന പെരുമ്പാമ്പുകൾ പോലെ 
സ്വാതന്ത്രത്തിന്റെ കൊടിമരങ്ങളിൽ  ചുറ്റിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ 

Most Read

  • Week

  • Month

  • All